PRIVĀTUMA POLITIKA

 

 1. Personas datu apstrādes Pārzinis:

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Megatel”, reģ.Nr. 40103296789, juridiskā adrese

Brīvības gatve 214M – 2, Rīga, LV-1039, tālrunis 22077777 (turpmāk tekstā “Megatel”), mājaslapas www.megatel.lv, www.emtc.lv .

 1. Personas datu Apstrādātājs:

2.1. Apstrādātājs SIA “Megatel”, reģ.Nr. 40103296789, Brīvības gatve 214M – 2, Rīga, LV-1039, ievērojot noradījumus, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta

personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības

normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Megatel personas datu apstrādātāji.

 1. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.2. Elektronisko sakaru likums.

3.3. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

 1. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Megatel vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek

apstrādāti  likumīgi, godprātīgi  un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas

datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

4.2. Ja Megatel atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas

Megatel mājaslapā www.megatel.lv, sadaļā “Svarīga informācija”.

4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu,

uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Megatel apstrādā no pakalpojumu

sniegšanas apkopotus datus.

 1. Kādus personas datus Megatel var apstrādāt?

5.1. Megatel apstrādā var apstrādāt personas datu kategorijas, kas ir saistītas ar Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. Megatel ir tiesīgs apstrādāt sekojošas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, deklarēta adrese, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

5.1.2. bankas dati;

5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);

5.1.4. komunikācijas dati – zvana ieraksts Megatel informatīva dienesta, e-pasts, vēstule vai cita informācija,

kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Megatel;

5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Megatel;

5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.

5.2. Megatel apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā

norādītājiem nolūkiem:

5.2.1. telefona numuri, uz kuriem Klients zvana vai nosūta īsziņas/ telefona numuri, no kuriem Klients

saņem zvanus vai īsziņas;

5.2.2. izsaucēja starptautiskais mobilās galiekārtas (klienta ierīces) identitātes identifikators (jeb IMEI

kods);

5.2.3. klienta IP adreses informācija;

5.2.4. numura starptautiskā mobilā identitātes identifikatora dati (IMSI);

5.2.5. datums, laiks un zvana/ īsziņas garums, kuru Klients veic/ nosūta vai  saņem, un Klienta atrašanās

vieta sakaru brīdī;

5.2.6. informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;

5.2.7. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati ) – dati par Megatel mājaslapu (www.megatel.lv,

www.emtc.lv) (turpmāk tekstā – “Megatel mājaslapas”) apmeklēšanu;

5.2.8. datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;

5.2.9. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

 1. Pamats, kāpēc Megatel apstrāda Klienta personas datus?

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai

un apstrādei noteiktiem mērķiem.  Klienta piekrišana ir viņa brīva izvēle un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Megatel apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Megatel. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana, izpilde un grozīšana – lai Megatel varētu noslēgt jaunu, izpildīt vai grozīt esošo līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Megatel vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. Megatel leģitīmas intereses – ievērojot Megatel intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un

savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Megatel ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā,

kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1. -7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par

Megatel leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā

Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Megatel produktu un pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs

Politikas 8.2. un 8.3.punktu). Ņemot vērā to, ka Megatel ir MEGATEL Grupas uzņēmumu daļa (sk. arī šīs Politikas 12.4.punktu), tai ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, t.sk., lai MEGATEL Grupas uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Megatel ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu

prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.5. Dzīvībai svarīgo interešu aizsardzība – Megatel ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju

un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās

situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Megatel ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu

uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Megatel likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos

gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 1. Kādiem nolūkiem Megatel apstrādās Klienta personas datus?

7.1. Megatel apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu

līgumattiecību ar Megatel spēkā esamības laikā:

7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to

saistīto procesu realizāciju;

7.1.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un

pakalpojumus;

7.1.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar

sniegtajiem pakalpojumiem;

7.1.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.1.5. Klienta informēšanai par citu Megatel grupas uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;

7.1.6. videonovērošanai drošības nolūkiem.

7.2.Megatel apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus

Klientiem, t.sk.,:

7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Megatel klientu statistisko datu

apstrāde.

7.3. Megatel apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Megatel iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. Megatel ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi

sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu

Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;

7.4.2. Megatel tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot

aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

 1. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?

8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas

datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši

analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Megatel var veikt profilēšanu, lai sūtītu novēlējumus,

dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie

lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā

ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu,

informējot par to Megatel (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).

8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Megatel veic tiešo tirgveidību, izplatot

Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši

Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm)

saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā

laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Megatel (sk. arī šīs

Politikas 8.3.punkta noteikumus).

8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai

atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Megatel mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 22077777) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Megatel Klientu centrā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@megatel.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un būs attiecinātas uz visiem Klienta lietojumā nodotiem numuriem (atkarībā no Klienta vēlmēm). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma.

 1. Kas ir sīkdatnes un kā Megatel var tās apstrādāt?

9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,

mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Megatel interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un

pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Megatel mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture,

diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek

nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas

uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto

sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto

sīkdatņu vēsturi.

9.4. Megatel uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai

uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Megatel mājaslapu www.megatel.lv, sadaļu “Svarīga informācija” – “ Megatel.lv lietošanas noteikumi”.

 1. Kā Megatel iegūst Klienta personas datus?

10.1.Megatel iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

10.1.1. iegādājas un izmanto Megatel produktus vai pakalpojumus (Megatel Klientu centros vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);

10.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Megatel;

10.1.3. jautā Megatel plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Megatel saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

10.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

10.1.5. apmeklē vai pārlūko Megatel mājaslapas;

10.1.6. tiek filmēts ar Megatel videonovērošanas iekārtam Megatel Klientu centrā.

10.2. Megatel var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam

piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).

10.3. Megatel var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem, MEGATEL grupas

uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12.punkta noteikumus).

 1. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

11.1. Megatel apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

11.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Megatel;

11.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas

Savienības normatīvajiem aktiem;

11.1.3. cik tas ir nepieciešams Megatel leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

11.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

 1. Klienta personas datu koplietošana

12.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Megatel var kopīgot Klienta personas datus ar:

12.1.1. MEGATEL grupas uzņēmumiem;

12.1.2. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu

nodrošināšanā;

12.1.3. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai

citām parādu atgūšanas organizācijām;

12.1.4. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Megatel ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

12.2. Megatel ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

12.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no

normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

12.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai

skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.

12.3. Megatel izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo

aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

12.4. Megatel patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem MEGATEL Grupas uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu

pakalpojumu sniegšanai Klientam. Informācija par MEGATEL Grupas uzņēmumiem, parādu piedziņas

aģentūrām, kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas

organizācijām, cesionāriem ir pieejama Megatel mājaslapā www.megatel.lv, sadaļā “Svarīga informācija”.

 1. Kā Megatel aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

13.1. Megatel nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta

personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai

to nodrošinātu, Megatel pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk.,

izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

13.2. Megatel rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Megatel vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Megatel deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

13.3. Megatel neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Megatel, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Megatel paziņos par to Klientam.

 1. Kādas tiesības ir Klientam?

14.1. Vērsties Megatel, lai saņemtu Megatel rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus

Elektronisko sakaru likuma izpratnē.

14.2. Labot visus Megatel rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas zvanot par tālruni 22077777 vai jebkurā Megatel Klientu centrā.

14.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika

posmā no Megatel ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Megatel nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama

saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

14.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot elektronisko sakaru operatoru.

14.6. Vērsties Megatel vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

14.7. Vērsties pie Megatel datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu

apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Megatel datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Megatel mājaslapā www.megatel.lv, sadaļā “Svarīga informācija”.

Facebook